Tuesday, February 7, 2023

鄭芝龍和他的子孫的命運

永曆三十七年(清康熙二十二年,1683)六月,清施琅率師大舉進犯,大將劉國軒敗於澎湖,主力既喪,清師壓境,遂無力與抗,乃兩奉降表,舉國內附。朝命移徙入京,封公爵,隸漢軍正黃旗,昆弟子孫,遂世居北京。有三子二女,子曰安世、安邦、安國。康熙三十八年(1699),清人將延平郡王父子夫婦諸柩歸葬福建南安故里,克塽為撰「鄭氏附葬祖父墓誌銘」,勒諸石。

鄭氏附葬祖父墓誌銘

 「王父諱成功,字明儼,號大木,姓鄭氏,先世自光州固始縣入閩,由莆居漳、居粵之潮。至始祖隱石公,乃移居于泉之南安縣楊子山下石井鄉,遂世為南安人。數傳至八世祖樂齋公,樂齋公傳于野公,于野公傳西庭公,西庭公傳象庭公,象庭公傳曾大父飛黃公,實生王父。曾大父丈夫子六,王父居長;再傳丈夫子十,父又居長。王父生于甲子年七月十四日辰時,卒于壬寅年五月初八日未時,享年三十有九。故明未賜國姓,封延平王,率眾取海外臺灣,開闢疆土,設立府縣,居之。父諱經,字式天,號賢之,嗣封延平王。生于壬子年十月初二日未時,卒于辛酉年正月二十八日寅時,享年四十,同王父俱葬臺灣。歲癸亥,不孝克塽等舉國內附,挈眷入京,蒙恩封漢軍公。念臺灣遠隔溟海,祭掃維艱,具疏陳請,乞遷葬內地,奉特旬恩准。受令弟克舉假回襄事,以康熙三十八年五月廿二日卯時,附葬于南安縣康店鄉樂齋公塋內,并曾大父靈主、曾祖母翁、祖母董、母唐柩附焉。翁曾祖母生于壬寅年八月十八日未時,卒于丙戍年十一月三十日已時,享年四十有五。祖母董,係明進士禮部侍郎董諱颺先公胞姪女,生于癸亥年九月二十四日酉時,卒于辛酉年六月十六日已時,享年五十有九。母唐為明進士兵部尚書唐諱顯悅公孫女,生于任午年十二月十二日未時,卒于丙午年七月二十四日丑時,享年二十有五。王父、父生平事蹟,先卜葬臺灣,己悉前誌;茲第叙其生卒年月世系子姓,納諸幽壙,用示後之子孫。王父子十:長即吾父,娶母唐氏,先卒;次聰,娶故明魯王二郡主朱氏;次明,娶林氏;次睿;次智,娶洪氏;次寬,娶林氏;次裕;娶王氏;次溫,娶劉氏;次柔,娶洪氏;次發。女四:長適柯諱良,次適甘諱孟煜,次適洪諱允中,次適故明魯王世子朱諱弘桓。父男七:不孝克塽居長,娶馮氏、史氏;次克舉,取許氏;次克均,娶柯氏;次克坺,娶馮氏;次克冏,娶趙氏;次克圻,娶張氏;次克塙,聘劉氏。六女:長適黃諱肇隆,次適黃諱肇燦,次適陳諱逢泰,次適甘諱純仁,次適趙諱繼麟,次未配。自聰出者,子一克恒,娶李氏;女三,長適陳,次適柯,次適洪。明無出,以裕之子克俊為嗣,未娶。睿早夭。自智出者,子一克璋,聘洪氏。自寬出者,子一克培,娶朱氏。自裕出者,子二:長克崇,未聘;次克俊,出繼與明為嗣。女一,未配。自溫出者,子三:長秉模,次克圭、出繼與發為嗣,次克傑,俱未聘。女一,宋配。自柔出者,子一克壐,未聘;女二,長適洪,次適許。發亦早夭,以溫之子克圭為嗣。不孝克塽子三:長安世、次安邦、次安國,俱未聘;女二未配。克舉女二未配。克均子一安甸,未聘。克坺女一,未聘。餘未艾云。山坐巽向乾,兼己亥庚辰庚戍分金,在南安卅八都,土名康店鄉。 「銘曰:鴻漸之麓,佳城鬰蒼,山環水繞,回抱崇岡,維予先世,靈魄是藏。迨及父祖,遠葬殊方;卜遷叶吉,歸此故鄉。祖孫共室,父子同堂,渙而徥萃,于禮為常。聯綿遺澤,浩蕩恩光,長依北闕,駿發其祥;後人守之,永世不忘!

 「襄事承重孫克塽、孤哀子溫、裕、柔仝稽顙,期服孫克舉等仝勒石。

鄭芝龍和他的子孫的命運,全文在此:

https://drive.google.com/file/d/1GoLlq453IxASJ8dPjMN3czJDKYNK4HA-/view?usp=sharing

No comments:

Post a Comment